Новини
   
image
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ на 29.10.2015

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел„ Българска асоциация за външна реклама“, София  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.14 от Устава на Сдружението свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

на 29.10.2015 /четвъртък/ от 14 ч на адреса на управление , София, ул.“Московска“ 3А , ет.5 при следния
                           
ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на управителния съвет за 2014 година и освобождаване от отговорност на УС.
2. Финансов отчет за 2014 година.
3. Приемане и отпадане на членове.
4.. Промени в устава на Сдружението.
5. Разни

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
Created with image