Новини
   
image
 

ПОКАНА за ОС на 16.10.2014

П О К А Н А

Управителният съвет на Българска асоциация за външна реклама свиква

О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е

на 16.10.2014 / четвъртък/ в седалището на Сдружението, София , ул.“Московска“ № 3 А, ет. 5 от 14 часа със следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на управителния съвет за 2013 година и освобождаване от отговорност на УС.
2. Финансов отчет за 2013 година.
3. Отчет на делегатите на на БАВР на 55 годишен конгрес на ФЕПЕ Интернешънъл – Виена 2014
4. Приемане и отпадане на членове.
5. Промени в устава на Сдружението.
6. Разни.
 

 

 
Created with image