За нас
   
image
 

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 6.12.2016

 По т.1: Общото събрание РЕШИ:
- приема с пълно мнозинство отчета на Управителния съвет за 2015 г. и освобождава УС от отговорност.

По т.2:  Общото събрание РЕШИ :
- приема финансовия отчет с пълно мнозинство;
- приема проекто-бюджет за 2017 г.-с пълно мнозинство
 
По т.3 : Приема с пълно мнозинство  за пълноправни членове на Сдружението фирмите:
-Про Комюникейшънс  ЕООД-Бургас;
- Бултоп Адвъртайзинг ЕООД-София;
-Интерактив Медиа Маркет ЕООД-София;

По т.4:  Общото събрание РЕШИ :
- избира   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на Сдружението в състав:
- Васил Пиралков
- Теодора Ъндъруд
- Таня Василева
- Милен Попов
- Ангел Станчев

 

За нас

ENGLISH

На 14 април 1999 година 8 фирми за външна реклама:
/ “ИМИДЖ”, “КРЕСЛИ”, “ДЕЯ”, “КРИВИЦКИ и Сие”, ”БУЛМЕДИЯ”, “РЕКЛАМНА МРЕЖА 5”, “ИНТЕРРЕКЛАМА” и “МАРКАНИ ЛАЙН” / учредиха Асоциация за Външна Реклама,  която  бе вписана в регистъра на сдруженията на 2 декември 1999 г.

Асоциацията бе учредена да защитава браншовите интереси на фирмите – членки с цел да се установят правила относно пазара на външна реклама, необходимостта от лоялност между същите при спазване на търговската политика за противопоставяне  на дъмпинга.

През 2004 г. АВР с решение на ОС на членовете си и решение на СГС  прие ново име-  Българска асоциация за външна реклама. В нея членуват 35 фирми, занимаващи се с външна реклама. Уставът на Асоциацията е приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ.

Чрез Асоциацията,  представляваща такъв голям брой фирми , по-лесно се осъществяват контактите със СО и другите общини в страната, с рекламните и архитектурни  отдели към тях, както и с медийте във връзка със защита на браншовите интереси на бизнеса.

БАВР е отворена за приемане на нови членове, които се занимават с външна реклама и приемат нейния Устав.
Created with image