За нас
   
image
 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАВР -12.12.2017 г.

1. Приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2016 г. и освобождава от отговорност УС.
2. Приема финасовия отчет за 2016 г.
3. Приема за член на Българска асоциация за външна реклама  фирма Джей Си Деко Имидж АД.
4. Освобождава Васил Пиралков като член на Управителния съвет поради заболяване.
5. Избира за член на Управителния съвет г-н Любомир Павлов.
6. Да бъде променен адресът на седалището на БАВР от „Московска, 3А, район Оборище, София на София, район Триадица, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ 37 А, ет.2, офис 2.
7. Алианц Банк България АД  да стане обслужваща банка на Сдружение „Българска асоциация за външна реклама“.
8. Приема проекта за бюджет за 2018 финансова година.
9. БАВР да подкрепи  представителите на бранша по места с писмени обръщения, мотивирани икономически, към общините  във връзка с предстоящи промени в местното законодателство по отношение на външната реклама

За нас

ENGLISH

На 14 април 1999 година 8 фирми за външна реклама:
/ “ИМИДЖ”, “КРЕСЛИ”, “ДЕЯ”, “КРИВИЦКИ и Сие”, ”БУЛМЕДИЯ”, “РЕКЛАМНА МРЕЖА 5”, “ИНТЕРРЕКЛАМА” и “МАРКАНИ ЛАЙН” / учредиха Асоциация за Външна Реклама,  която  бе вписана в регистъра на сдруженията на 2 декември 1999 г.

Асоциацията бе учредена да защитава браншовите интереси на фирмите – членки с цел да се установят правила относно пазара на външна реклама, необходимостта от лоялност между същите при спазване на търговската политика за противопоставяне  на дъмпинга.

През 2004 г. АВР с решение на ОС на членовете си и решение на СГС  прие ново име-  Българска асоциация за външна реклама. В нея членуват 35 фирми, занимаващи се с външна реклама. Уставът на Асоциацията е приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ.

Чрез Асоциацията,  представляваща такъв голям брой фирми , по-лесно се осъществяват контактите със СО и другите общини в страната, с рекламните и архитектурни  отдели към тях, както и с медийте във връзка със защита на браншовите интереси на бизнеса.

БАВР е отворена за приемане на нови членове, които се занимават с външна реклама и приемат нейния Устав.
Created with image