За нас
   
image
 

ПОКАНА

Управителният съвет на Българска асоциация за външна реклама свиква Общо събрание на 06.12.2016 г. / вторник / от 11 ч. в седалището на Сдружението, София,ул.“Московска“ 3А-етаж 5, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет  на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2015 г. и освобождаване от отговорност на УС.
2. Финансов отчет за 2015 година.
3. Приемане и отпадане на членове.
4. Избор на нов   Управителен съвет.
5. Промени в Устава.
6. Разни.

 


 

За нас

ENGLISH

На 14 април 1999 година 8 фирми за външна реклама:
/ “ИМИДЖ”, “КРЕСЛИ”, “ДЕЯ”, “КРИВИЦКИ и Сие”, ”БУЛМЕДИЯ”, “РЕКЛАМНА МРЕЖА 5”, “ИНТЕРРЕКЛАМА” и “МАРКАНИ ЛАЙН” / учредиха Асоциация за Външна Реклама,  която  бе вписана в регистъра на сдруженията на 2 декември 1999 г.

Асоциацията бе учредена да защитава браншовите интереси на фирмите – членки с цел да се установят правила относно пазара на външна реклама, необходимостта от лоялност между същите при спазване на търговската политика за противопоставяне  на дъмпинга.

През 2004 г. АВР с решение на ОС на членовете си и решение на СГС  прие ново име-  Българска асоциация за външна реклама. В нея членуват 35 фирми, занимаващи се с външна реклама. Уставът на Асоциацията е приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ.

Чрез Асоциацията,  представляваща такъв голям брой фирми , по-лесно се осъществяват контактите със СО и другите общини в страната, с рекламните и архитектурни  отдели към тях, както и с медийте във връзка със защита на браншовите интереси на бизнеса.

БАВР е отворена за приемане на нови членове, които се занимават с външна реклама и приемат нейния Устав.
Created with image