За нас
   
image
 

ПОКАНА

Сдружение „Българска асоциация за външна реклама“  свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 13.03.2019 / сряда/ от 11 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет  на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2018 г. и освобождаване от отговорност на УС.

2. Финансов отчет за 2018 година.

3. Приемане и отпадане на членове.

4. Промени в Устава.

5. Разни

Общото събрание ще се проведе в заседателна зала на офис 2, етаж2, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ 37 А, София.


 

НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

от 08.08.2018 год.

 Naredba_SO_2018.pdf 1.91 Mb

За нас

ENGLISH

На 14 април 1999 година 8 фирми за външна реклама:
/ “ИМИДЖ”, “КРЕСЛИ”, “ДЕЯ”, “КРИВИЦКИ и Сие”, ”БУЛМЕДИЯ”, “РЕКЛАМНА МРЕЖА 5”, “ИНТЕРРЕКЛАМА” и “МАРКАНИ ЛАЙН” / учредиха Асоциация за Външна Реклама,  която  бе вписана в регистъра на сдруженията на 2 декември 1999 г.

Асоциацията бе учредена да защитава браншовите интереси на фирмите – членки с цел да се установят правила относно пазара на външна реклама, необходимостта от лоялност между същите при спазване на търговската политика за противопоставяне  на дъмпинга.

През 2004 г. АВР с решение на ОС на членовете си и решение на СГС  прие ново име-  Българска асоциация за външна реклама. В нея членуват 35 фирми, занимаващи се с външна реклама. Уставът на Асоциацията е приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ.

Чрез Асоциацията,  представляваща такъв голям брой фирми , по-лесно се осъществяват контактите със СО и другите общини в страната, с рекламните и архитектурни  отдели към тях, както и с медийте във връзка със защита на браншовите интереси на бизнеса.

БАВР е отворена за приемане на нови членове, които се занимават с външна реклама и приемат нейния Устав.
Created with image